Gratis intake gesprek

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de diensten van Hendriks Mediation stem je in met de verwerking door Hendriks Mediation van jouw persoonsgegevens. Tevens stem je in met de verwerking door Hendriks Mediation van de persoonsgegevens van derden die jij aan Hendriks Mediation verstrekt.

Eenmanszaak Hendriks Mediation is gevestigd aan de Poort van Veghel 4942 te
5466 SB Veghel en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 69804141.

Hendriks Mediation verwerkt persoonsgegevens met als doel jouw zaak en jouw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij jouw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van een evaluatieformulier/nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Hendriks Mediation de door jou verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Hendriks Mediation voor jou behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Hendriks Mediation mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. Hendriks Mediation verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Hendriks Mediation verstrekt de door jou verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Hendriks Mediation wijst je nadrukkelijk op je keuzemogelijkheid om jouw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Hendriks Mediation haar diensten niet aan jou zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan jou zal staken.

Hendriks Mediation bewaart de door jou verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Hendriks Mediation de door jou verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan jou, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Hendriks Mediation.

Je hebt te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij Hendriks Mediation bekend zijn. Je dient jouw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@hendriksmediation.nl. Hendriks Mediation zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan jouw verzoek te voldoen. Indien je verzoekt om verwijdering van jouw gegevens zal Hendriks Mediation haar dienstverlening aan jou staken.

Indien je een klacht hebt over de manier waarop Hendriks Mediation de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoek ik je om deze klacht eerst aan Hendriks Mediation kenbaar te maken. Je kunt dit per e-mail doen via info@hendriksmediation.nl. Hendriks Mediation zal jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien je ontevreden bent over de manier waarop Hendriks Mediation jouw klacht behandelt kun je je met jouw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.